contacht usga terugnaar de homepagina

Enkele stukken uit het Rijksrecherche rapport van 'Hertogenbosch

nummer: 6030-403/1992 G1


BESPREKINGSVERSIAG

Betreft: Deporteevervoer

Plaats van bespreking: Datum: Nr.: Opgesteld door:

kantoor Hr. Gruber 15 Juli 1987 01 Hr. Drechsel

Aanwezig:

Min. v. Justitie - Hr. v. Wijk

SPL/AV - Hr. Moerdijk

AMS/NS -Hr. Garstman

AMS/NF - Hr. Visser

SPL/PL - Hr. Gruber

SPL/PO - Hr. Drechsel

Kon.Marechaussee - Hr. Verdonk

Inleiding:

In de grote (nog steeds toenemende) hoeveelheid deporteevervoer hebben zich in het verleden een aantal voorvallen voorgedaan, welke hebben geleid tot onaanvaardbare situaties met beperkende maatregelen en voor sommige bestemmingen een verlies van vervoer tot gevolg.

Besproken zijn de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn aangaande de verschillende categorieën deportee's. Het deporteevervoer is ruwweg te verdelen in deportee's onbegeleid, geëscorteerd vanwege aantallen, geesoorteerd vanwege codering 1, 2 of 3,in transit. Om te komen tot een beter verloop van de gehele gang van zaken werd naast bestaande maatregelen het volgende besloten:

l.

- De Koninklijke Marechaussee (K.M.) blijft de codering bepalen en ook of de deportee al dan niet geboeid danwel "getaped" mee op transport gaat.

- De K.M. geeft deze info door aan SPL/PO. Deze info wordt conform bijlage 1 doorgegeven aan SPL/KC voor de briefing.

- De"Captain van de betreffende vlucht kan te allen tijde extra gewenste info verkrijgen over het deporteevervoer bij het K.M. reisbureau via KLM lijnennet nr. 1643.

2.

Getracht moet worden de geëscorteerde deportee bij het aan boord gaan uit het zicht te houden van de overige passagiers.

Vandaar dat de K.M. er voor zorg zal dragen, dat de geëscorteerde deportee(s) via het platform en de achtertrap, voordat de passagiers

instappen, al aan boord is (zijn).

3.

Deze wijziging voor de briefing zal worden verzorgd door AMS/NS en AMS/NF, alsmede de tekst voor het zgn. BOM, zie bijlage 2.

De K.M. zal hierover dienen te worden ingelicht.

4.

Op de transit-deportee regeling bestaan uitzonderingen. SPL/AV zal de K.M., alsmede AMS/NS en AMS/NF, hierover schriftelijk rapportexen.

Met de vreemdelingendienst Oisterwijk is daarna afgesproken, dat Rudaru op 10 april daaraan volgend, om 07.00 uur in de ochtend, opnieuw zou worden aangeleverd. Afgesproken werd ook, dat hij geboeid zou worden aangeleverd. Wij hadden een plaats voor hem geboekt op een vlucht naar Wenen met de KLM, welke om 07.40 uur zou vertrekken. Bij die vlucht zou hij door collega Klaas Brandwijk en door mij worden begeleid. Vanuit Wenen zou met de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij doorgevlogen worden naar Boekarest.

De procedure voor het vervoer onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) is globaal zo, dat de vreemdeling bij ons wordt binnengebracht bij het reisbureau. Het komt ook wel voor dat een vreemdeling, die lastig is, in de auto van de aanbrenger blijft zitten en met deze auto naar het vliegtuig gebracht wordt. Indien de vreemdeling bij ons wordt binnengebracht wordt hij in de wachtruimte geplaatst. Dan wordt door ons het inchecken verzorgd. Ook wordt het formulier D36 getekend. Vervolgens wordt de vreemdeling naar het betreffende vliegtuig gebracht en daar veelal via de achtertrap het toestel ingebracht. Dit is afhankelijk van de te begeleiden persoon. Veelal is het zo, dat als het toestel eenmaal in de lucht is, de betreffende vreemdeling of vreemdelingen, zich rustig houden. Met betrekking tot dergelijke begeleidingen is er een schriftelijke afspraak met de KLM over het aantal begeleiders op een vlucht. E.e.a. afhankelijk van de hoeveelheid te begeleiden vreemdelingen, de nationaliteit en de bestemming. Veelal lukt het ons, de uit te zetten vreemdeling er-van te overtuigen, zich rustig te houden. Het komt wel voor, dat een vreemdeling tijdens het aan boord gaan de handboeien om heeft. Tijdens de vlucht worden deze veelal afgedaan. Incidenteel blijven de boeien aan. In een enkel geval wordt een vreemdeling het toestel ingedragen. Het is mij bekend, dat het voorkomt~,dat van vreemdelingen die schreeuwen, de mond wordt afgeplakt, om dit te voorkomen. De captain van het betreffende toestel neemt zo iemand namelijk niet mee. Zelf heb ik, afgezien van Rudaru, nooit eerder meegemaakt, dat iemand getaped moest worden.

Op vrijdag 10 april 1992, te plm. 07.05 uur, kwam de parketpolitie met Rudaru aan. Eén of twee leden van de parketpolitie kwamen bij ons het reisbureau in en vroegen wat wij met Rudaru wilden. Hen is, gezien de tijd die ons nog bleef om hem naar het toestel te brengen, medegedeeld , dat Rudaru beter in de auto kon blijven zitten. Ik ben hierop naar de KLM gegaan om voor de incheck te zorgen. Eerder kon dit niet omdat de KLM-balie die dag pas vanaf 07.00 uur open was. Toen ik terug kwam bij het reisbureau was daar niemand meer aanwezig. Ik ben toen naar buiten, naar de bus van de Parketpolitie, gegaan. Daar zag ik, dat Rudaru in de bus in de celruimte was en dat men bezig was hem aan te kleden. Althans men probeerde dat. Het gelukte hen niet om Rudaru aan te kleden. Voor zover ik mij kan herinneren waren dit de leden van de Parketpolitie met een of twee mensen van ons. Ik meen, dat hierbij de marechaussee -Witjes was. Zeker weet ik dat niet. Ik heb toen gezegd, dat het in die.....

volgendenaar boven