contacht usga terugnaar de homepagina

Twee citaten uit twee rapporten van de Nationale Ombudsman, 93/100 95.109.Bekend is dat de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij zelf, door haar bedrijfsbeveiliging, controles op reizigers uitvoert bij vertrekkende vliegtuigen van haarzelf en toezicht houdt op de luchthaven Schiphol. Zij doet dit om een ordelijke gang van zaken te waarborgen. De controles vinden vaak plaats bij vluchten naar landen waarbij de KLM het risico loopt dat zij wordt beboet wanneer zij onjuist gedocumenteerde reizigers of zij die van valse of vervalste reisdocumenten zijn voorzien aanvoert. Op Schiphol alwaar deze controles plaatsvinden heeft de KLM een grote expertise opgebouwd. Ook in het buitenland voert zij controles bij haar vliegtuigen uit. Kennelijk ontbreekt daar toch de expertise zoals men die op Schiphol heeft, want vaak wordt pas op de luchthaven Schiphol door de KLM onderkend dat een reiziger onjuist of onvoldoende is gedocumenteerd voor een verdere reis.

(Rapport 93/100, Nationale Ombudsman, 02.03.1993)

"De uitzettingsprocedure bij de afdeling vreemdelingenzaken Schiphol is als volgt. Dagelijks wordt er een lijst uitgeprint, waarop de vreemdelingen vermeld staan, die zich in het grenshospitium bevinden. Indien tot uitzetting kan worden overgegaan, krijgt de afdeling vreemdelingenzaken Schiphol, mondeling of schriftelijk bericht van de Immigratie en naturalisatiedienst, welke vreemdeling uitgezet kan worden. Door vreemdelingenzaken Schiphol wordt er op eerder genoemde overzichtslijst, achter de naam van de vreemdeling, die uitgezet (..) kan worden, met de hand de term "boeken" geplaatst. Vervolgens wordt dit aan de hand van het dossiernummer in de computer van vreemdelingenzaken Schiphol aangepast. Door vreemdelingenzaken Schiphol wordt uitgezocht of de betreffende vreemdeling in het bezit is van geldige reisdocumenten. Is dit niet het geval zorgt deze afdeling voor goede reisdocumenten. Als deze documenten aanwezig zijn wordt de zaak overgedragen aan het reisbureau van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol, die de uitreis van betrokkene gaat regelen. Indien de boeking geregeld is, zorgt vreemdelingenzaken dat de betrokken vreemdeling wordt overgebracht van het grenshospitium naar de luchthaven Schiphol. Aldaar wordt de vreemdeling overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, die er zorg voor draagt dat de vreemdeling aan boord van het vliegtuig wordt gebracht.

In de zaak met O. is als volgt gehandeld.

Op 23 januari 1994 kwam bij vreemdelingenzaken Schiphol mondeling de mededeling binnen van een ambtenaar van de Immigratie en Naturalisatiedienst Schiphol, dat een met

name genoemde Nigeriaanse vreemdeling, welke zich in het grenshospitium bevond, kon worden uitgezet naar Kano. Op de overzichtslijst van vreemdelingenzaken Schiphol is vervolgens abusievelijk achter de naam O. met de hand de term "boeken" geplaatst. Ik, rapporteur, kan mij de naam van de vreemdeling, welke door de ambtenaar van de Immigratie en Naturalisatiedienst is genoemd, niet meer herinneren.

Gezien het feit dat er in deze periode een groot aantal uitzettingen moest plaats vinden en zich in het grenshospitium een groot aantal Nigeriaanse vreemdelingen bevinden, waarvan diverse achternamen met de letter "O" begonnen is er abusievelijk een fout gemaakt. De vreemdelingen die zich in het grenshospitium bevinden worden op een alfabetische lijst bijgehouden.

Door vreemdelingenzaken Schiphol is bij het reisbureau van de Koninklijke Marechaussee Schiphol verzocht de uitreis voor de Nigeriaanse vreemdeling O. naar Kano te regelen. Uit vorenstaande blijkt dat abusievelijk achter de verkeerde achternaam de term "boeken" is geplaatst, zodat de vreemdeling O. op 25 januari 1994 per KL 585 naar Kano is uitgereisd. Naar aanleiding van vorenstaande is met de Immigratie en naturalisatiedienst Schiphol de afspraak gemaakt dat er alleen schriftelijk bericht wordt gegeven, indien een vreemdeling kan worden uitgezet, zodat naar aanleiding van dit schriftelijke bericht de (..) gegevens in de computer van vreemdelingenzaken Schiphol kunnen worden aangepast.

Verder regelt vreemdelingenzaken Schiphol de uitreis van de uit te zetten vreemdeling."

(Rapport 95/109, Nationale Ombudsman, 23/3/95)

volgendenaar boven