contacht usga terugnaar de homepagina

A. Verberk

Executive Vice President& C.F.O.

Martinair

Autonoom Centrum

Bilderdijkstraat 165F

1053 KP Amsterdam

Luchthaven Schiphol, 16 januari 1997

L.S.,

Tijdens ons gesprek op 4 december jl. heb ik u beloofd ten behoeve van een voortzetting van onze discussie het standpunt van Martinair aangaande het repatriëren van zgn. asielzoekers uiteen te zetten.

U hechtte daarbij erg veel belang aan de eigen verantwoordelijkheid van Martinair en haar medewerkers.

Vooropgesteld dient te worden dat Martinair als luchtvaartmaatschappij tot taak heeft het vervoer van passagiers en lading binnen de regels van de wet. Het is niet aan de orde welk belang de verladers c.q. opdrachtgevers daarbij hebben. Martinair heeft een vervoersplicht en kan en wil opdrachten niet weigeren zolang binnen de regelgeving wordt geopereerd. Een regelgeving welke tot stand is gekomen binnen de waarborgen welke ons democratisch bestel biedt.

Vervoer van door de Staat der Nederlanden uitgewezen asielzoekers voldoet zeker aan de wet, aangezien deze mensen met steun van uw centrum en soortgelijke organisaties alle beroepsmogelijkheden hebben doorlopen en de rechtspraak in ons land borg staat voor een grondige oordeelsvorming.

Alvorens tot uitzetting wordt overgegaan heeft de Staat bovendien tot taak te onderzoeken of het land van bestemming veilig is. Zolang het tegendeel niet wordt bewezen moet Martinair ervan uitgaan dat dit ook gebeurt.

Het lijkt mij zinvol over dit laatste aspect nader van u te vernemen, schriftelijk of in een gesprek onder normale omstandigheden.

Het is waarschijnlijk onnodig u erop te wijzen dat een tweede gesprek in een situatie zoals in december jl. voor ons onacceptabel is.

Hoogachtend,

P.O. Box 7507, 1118 ZG Schiphol Airport, The Netherlands

Tel. (20)6011222, Fax (20)6011739

Chamber of Commerce Haarlem, Reg.nr. 29.668

volgendenaar boven